Wat zegt de Bijbel over de opname?

De opname is een boeiend onderwerp, maar wat weten wij hier eigenlijk over?

Geschreven door ChristenZijn
Wat zegt de Bijbel over de opname?

Het doel van alle christenen is om mee te zijn met de opname. Dat heerlijke ogenblik wanneer Jezus een ieder die bij Hem hoort meeneemt naar de hemel, om voor eeuwig bij Hem te zijn.

Wat is de “opname”?

Ook al wordt de uitdrukking “opname” geen enkele keer in de Bijbel gebruikt, is dit de naam die wordt gebruikt voor de gebeurtenis dat Jezus uit de hemel zal afdalen om hen te halen die Hem boven alles op deze aarde hebben liefgehad en zijn trouwe discipelen zijn geweest.

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.” 1 Thessalonicenzen 4:16-18

De discipelen van Christus die al zijn gestorven zullen eerst opstaan en dan zullen zij die nu in Christus leven zich bij hen voegen. Zij zullen allemaal samen in verheerlijkte lichamen Jezus ontmoeten in de lucht.

“Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.” 1 Korintiërs 15:52-53

Wie zal er worden gehaald bij de opname?

Jezus zegt tegen zijn discipelen: “en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.” Johannes 14: 3-4. Dit betekent dat er een weg is die je moet gaan. Een weg die hen die erop gaan naar Hem leidt; om voor eeuwig bij Hem te zijn. Zij die Jezus liefhebben kennen de weg die zij moeten gaan.

“Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. … En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.” Openbaringen 14:4-5.

Het zijn zij die door Gods genade in de voetsporen van Jezus hebben gewandeld. Zij hebben gedaan wat rechtvaardig en goed is en zijn geworden waar zij toe geroepen waren; een zout en licht in deze wereld (Matheus 5:13-16). Dit betekent dat er niets onrechtvaardigs, geen ontevredenheid of geklaag, geen bezorgdheid, geen moedeloosheid, geen luiheid, geen wereldgelijkheid of ijdelheid enz. in hen gevonden is.

Zij worden samen “de bruid van Christus” genoemd. Zij hebben onwankelbaar vastgehouden aan wat rechtvaardig, goed en echt is in elke afzonderlijke situatie, precies zoals hun  bruidegom dat deed in zijn dagen hier op aarde, zodat zij rein zijn en waardig zijn om Zijn “vrouw” te worden. “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.” Openbaringen 19:7-8.

Wie blijft er achter bij de opname – de dwaze maagden

In zijn verhaal over de wijze en de dwaze maagden (Matheus 25:1-13) laat Jezus ons duidelijk zien dat niet alle gelovigen worden meegenomen in de opname. De “dwaze maagden” zullen achterblijven. Dat zijn zij die geen verborgen leven met Christus in God hebben gehad. Zelfs al ziet alles er van buiten goed uit, leven zij nog steeds in verborgen zonden; zij doen nog steeds dat waarvan zij weten dat het slecht is. (Openbaringen 3:1-3)

Zij zijn tevreden geweest met een goed getuigenis van de mensen, met overwinning over openbare, uiterlijke zonden. Misschien waren ze heel actief in het doen van goede werken. Maar zij hadden geen overwinning over de verborgen zonden. Jaloezie, boosheid, trots enz. die in hen woonde, is niet weggereinigd. Jezus komt om een bruid te halen die zichzelf heeft gereinigd – een bruid die van binnen rein is!

“…en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.” Efeziërs 5:27

Wanneer is de opname?

De bijbel vertelt ons niet precies wanneer de opname zal gebeuren. Jezus vertelt dat zelfs Hij niet weet wanneer die is. “Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.” Marcus 13:32

Maar in Matheus 24 spreekt Jezus over de verschillende tekenen waar wij op kunnen letten om te weten wanneer de Zoon des Mensen zal komen. Sommige van deze dingen zien wij in detijd waarin we nu leven gebeuren, zodat wij kunnen verwachten dat het niet meer zo lang zal duren. De tijd marcheert onverbiddelijk voort, en terwijl de wereld dieper de duisternis in glijdt, weten wij dat de middernacht, waar Jezus het over heeft in zijn vergelijking van de tien maagden, niet ver weg meer is. Wij moeten de vermaning van Paulus in Efeziërs 5:16 ter harte nemen: “…u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.”

Maar voor hen die in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is (1 Johannes 1:7), is er geen reden om bang te zijn.,maar slechts om met blijdschap en verwachting naar deze dag uit te kijken. Dat is het doel van hun hele bestaan, terwijl ze hier op aarde zijn: om zich klaar te maken voor hun Bruidegom wanneer Hij komt om hen te halen. Zij leven voor het eeuwige.

Ga ik mee met de opname?

“Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” Lucas 9:23. Geef jij je eigen wil op en verloochen jij jezelf om een discipel van Christus te zijn?

En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.” 1 Johannes 3:3. Doe jij alleen dat wat rechtvaardig, goed en waar is, en reinig jij jezelf en bewaar jij jezelf rein?

Doe jij dit? Dan ga je mee. En als je dit niet doet, dan kun je nu beginnen! Wij leven nog steeds in een tijd waarin de genade van God geweldig werkzaam is, en we hebben nog steeds de mogelijkheid om Jezus te volgen op de weg waar wij onszelf verloochenen en de zonde overwinnen. Dit verborgen leven geeft ons gemeenschap met Hem en dan zal de Bruidegom jou herkennen op de dag dat hij neerdaalt uit de hemel om hen te verzamelen die bij Hem horen. (Filippenzen 3:8-10)

Dit is meer dan een sprookje. Dit zal een onvoorstelbare werkelijkheid worden voor hen die hun hemelse Bruidegom zo van harte hebben liefgehad, dat zij hem gewillig zijn gevolgd op deze weg die naar het eeuwige leven leidt!