Het tweede kruis: Het kruisigen van de oude mens en het vlees met zijn lusten en begeerten

Zij die werkelijk moe zijn van hun eigen zonde en een oprecht verlangen hebben om een nieuw leven binnen te gaan, worden door Gods goedheid tot bekering geleid. (Romeinen 2:4) “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren…” Handelingen 3:19. Tot bekering komen1 is een hartgrondig besluit dat iemand neemt om zich te bekeren van vroegere zonden en zich af te keren van de wereld – van het leven in het tijdelijke genieten van de zonde tot 100% leven voor God; niet van allebei een beetje. Door Gods ontferming ontvangen we vergeving voor onze zonden door onverdiende genade, en het fundament voor een nieuw leven is nu gelegd. (Handelingen 3:19; Handelingen 26:18)

Het kruisigen van de “oude mens” (Romeinen 6:6; Efeze 4:17-24)

Om een nieuw leven binnen te gaan, moeten we de “oude mens2 afleggen – ons oude leven. (Efeze 2:2-3, Efeze 4:22-24) Onze “oude mens” is onze gezindheid voor onze bekering, toen we de zonde ons leven lieten beheersen, en we geen bewuste beslissing maakten om de zonde te weerstaan, maar in plaats daarvan toegaven aan de verzoeking. Het is duidelijk dat het onmogelijk is om te stoppen met zondigen als onze “oude mens” actief blijft in ons leven. Dan hebben we vergeving nodig voor dezelfde zonden die we elke dag opnieuw weer doen. Te geloven dat we overwinning over de zonde kunnen krijgen zonder de “oude mens” af te leggen is bedrog. Dan zou het alleen een strijd zijn om een goed “uiterlijk vertoon” in stand te houden. Als we geestelijke vooruitgang willen meemaken nadat we zijn bekeerd, dan moeten we onze “oude mens” afleggen, of kruisigen. (Romeinen 6:6)

De “oude mens” kruisigen is een geloofsdaad, een besluit dat we nemen om onze oude gezindheid af te leggen die bewust toegaf aan de zonde, en de “nieuwe mens3 aan te doen – een nieuwe gezindheid en een vastbeslotenheid om de zonde te weerstaan en een gekruisigd leven met Christus te hebben. (Efeze 4:17-24) We achten onszelf dood voor de zonde – we dienen de zonde niet langer bewust, en zijn levend voor God en Zijn werkingen – onze lichamen worden in plaats daarvan gebruikt om Hem in gehoorzaamheid te dienen. (Romeinen 6:11-14) We kunnen het vaste besluit maken om onze “oude mens” af te leggen en een nieuw leven te beginnen, ongeacht waar we zijn – het is een besluit dat we in geloof maken!

De oude mens afleggen betekent niet dat we geen zonde in het vlees4 meer hebben en dat we niet langer worden verzocht door getrokken en gelokt te worden door onze eigen begeerten. (Jakobus 1:14-15) Het betekent echter, dat we niet langer leven in overeenstemming met deze begeerten. Dit is de nieuwe gezindheid3. Onze nieuwe gezindheid dient niet langer de zonde, maar laat in plaats daarvan een duidelijk “Nee!” horen als we worden verzocht. Dit is een krachtig besluit in geloof, dat plaatsvindt in onze gezindheid.

Het vlees kruisigen met zijn lusten en begeerten (Galaten 5:24)

Met deze nieuwe gezindheid kan ons vlees met zijn lusten en begeerten worden gekruisigd met Christus. (Galaten 5:24) Het vlees is het deel van ons lichaam der zonde, waarvan we ons bewust zijn. Natuurlijk kunnen we niet kruisigen wat we niet hebben herkend als zonde tot op dat moment. Maar zodra we licht krijgen dat iets zonde is, moeten we het kruisigen – het ter dood brengen. (Kolossenzen 3:5) Wanneer de lusten en begeerten uit ons vlees opstaan, dan moeten ze worden gekruisigd – ze mogen nooit toestemming krijgen om onze hart en gezindheid binnen te komen – en ze moeten uitgeleden worden totdat ze sterven. Dit betekent lijden in ons vlees, want onze zondige lusten en begeerten die daarin wonen worden niet bevredigd. Deze lusten zullen uiteindelijk sterven als ze continu worden genegeerd tot de dood aan toe.

Onze gezindheid, ons bewustzijn, dat van tevoren onderlag voor slechte werken, wordt onderworpen aan Gods wil door geloof. We moeten ons dood achten voor de zonde, maar levend voor God. (Romeinen 6:11) Wanneer een persoon doorleeft in bewuste zonde, dan is dit zo omdat de oude mens nog steeds leeft, en ze hebben niet de gezindheid om de zonde te weerstaan – ze zijn een slaaf van de zonde. Daarom opent het afleggen van de oude mens de mogelijkheid tot het leven in volledige overwinning over bewuste zonde, voor zover we licht hebben – onze lichamen zijn geen slaven meer van de zonde. “Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven.” Romeinen 8:12. De slechte neigingen in ons vlees zullen niet langer over ons heersen.

Dit kruis is voor ieder van ons die heeft gezondigd en zondige gewoonten heeft, maar die zich daarvan hebben bekeerd en vastbesloten zijn een nieuw leven te beginnen.

Begrippenlijst

  1. Bekering: Je bekeren is het nemen van een besluit om je van de zonde en de duisternis af te keren, van de macht van de duivel naar de levende God. We hebben spijt van onze vroegere zonden en leggen ons oude leven af – een leven waarin we genoten van het leven in het vluchtige plezier dat de zonde geeft, en nemen een nieuwe gezindheid aan – een vastbesloten overtuiging om de zonde te weerstaan (“Nee!” zeggen in verzoeking). Het is ook belangrijk, na bekering, om niet terug te keren naar de omgeving die zo’n negatieve invloed had voordat je je bekeerde, anders kan het gemakkelijk weer verkeerd gaan. (Handelingen 3:19, Handelingen 26:18, 1 Petrus 2:1-2)
  2. De “oude mens”: Onze “oude mens” is onze mentaliteit of gezindheid wanneer we nog geen bewust besluit hebben gemaakt om de zonde te weerstaan. Met deze gezindheid zullen we, als we worden verzocht, bewust toegeven aan de verzoekingen in onze gedachten, en we staan toe dat deze begeerten zich manifesteren in zondige gedachten, woorden en daden. (Romeinen 6:1-6, Efeziërs 4:22-24, Kolossenzen 3:9-10)
  3. De “nieuwe mens” / “nieuwe gezindheid”: De “nieuwe mens” is onze nieuwe gezindheid, de nieuwe vastbeslotenheid die we hebben aangetrokken na het afleggen van de “oude mens”. Het is een besluit om te vechten tegen de zonde, om “Nee” te zeggen telkens als we worden verzocht tot zonde, en om in gerechtigheid en heiligheid te leven. (Efeze 4:22-24)
  4. Zonde in het vlees: De zondige de menselijke natuur die alle mensen hebben geërfd sinds de zondeval. Dit betekent dat we als mens van nature worden verzocht tot zondige begeerten en gedachten. Dit wordt ook vaak “erfzonde” of “inwonende zonde” genoemd.

1

De boodschap van het kruis – Introductie

Het kruis is een van de meest bekende symbolen van het christendom, maar zijn betekenis is veel groter dan alleen het kruis op Golgotha.

Lees meer
2

Wat is “het kruis”?

De Bijbel spreekt eigenlijk over drie kruisen.

Lees meer
3

Het eerste kruis: Het kruis van Golgotha

Dit is het kruis dat tot vergeving van zonden leidt.

Lees meer
4

Het tweede kruis: Het kruisigen van de oude mens en het vlees met zijn lusten en begeerten

Deze “kruisiging” is noodzakelijk als we discipelen willen worden.

Lees meer
5

Het derde kruis: Dagelijks ons kruis opnemen als discipelen

Door het derde kruis kan ons innerlijke wezen volledig vernieuwd worden naar het beeld van Christus.

Lees meer
6

Wat is het resultaat van ons kruis opnemen?

Een heerlijke toekomst in de kennis van Christus.

Lees meer